Budeme radi, ak nás navštívite a stanete sa našimi priateľmi. Budeme vďační za akúkoľvek pomoc.

Prosba detí Nového domova
Pomôžte nám aj darovaním 2% z dane
(za rok 2023) - NCRls 33144/2023


Ďakujeme!

● Hlavným cieľom od prvopočiatku bolo a zostáva vytvárať vhodné podmienky pre život znevýhodnených osôb formou rodinného spôsobu života.
● Popri odbornej a komplexnej starostlivosti venujeme pozornosť zabezpečovaniu podmienok pre
plnohodnotný spôsob života našich klientov.
● Naším želaním je, aby všetci obyvatelia Nového domova (deti, mládež a dospelí so špeciálnymi potrebami) našli v zariadení
náhradu domova ,,nový domov“ ,ktorý im poskytne lásku, istotu a perspektívu celoživotného bývania.

● „ Svet v obrázkoch (cieľom projektu je tlač a následný predaj nástenných, stolových a vreckových kalendárov z grafickej tvorivosti hendicapovaných detí). Náklady cca 2 350,- Eur.

● „Teplo domova (cieľom je úspora tepelnej energie rekonštrukciou obvodového plášťa budovy, výmenou starých okien za plastové). Náklady cca 20 000,- Eur.

 viac info  

     

Ďakujeme mestu PRIEVIDZA.

Za podpory mesta Prievidza v zastúpení pani primátorkou JUDr. Katarínou Macháčkovou sa nám v roku 2023 podarilo zrealizovať projekt Dramatoterapia – ,, Divadlo vo výchove“. Podstatou uvedeného projektu je divadelné predstavenie hrané profesionálnym hercom, ktoré je zamerané na vzdelávanie a výchovné ciele (tématické predstavenia a rolové). Prostredníctvom dramatizácie, improvizácie a hrania rolí možno u detí, či dospelých so špeciálnymi potrebami pôsobiť na optimalizáciu interpersonálnej percepcie, na zvyšovanie sociálnej senzitivity, sociálnych komunikačných (neverbálnych) a rečových (verbálnych) schopností. Ďakujeme mestu Prievidza, že nás opätovne podporilo v sume 600,- eur na zrealizovanie tohto projektu. Celková suma úhrady za zrealizovanie celého projektu bola 900 eur.

       


 OZNAMY v súvislosti s pandémiou COVID-19 

Pokyn riaditeľa zo dňa 10.09.2021 
 stiahnuť tu
Krízový plán   stiahnuť tu  
Cenník služieb za r. 2024.

Na tomto mieste si môžete stiahnuť Cenník služieb organizácie "Nový domov" za rok 2024. 
 stiahnuť tu

Výročná správa za r. 2023.

Na tomto mieste si môžete stiahnuť výročnú správu neziskovej organizácie "Nový domov" za rok 2023. 
 stiahnuť tu
Ekonomicky oprávnené náklady:  EON AF 2023,  EON PF 2023,  EON VI 2023.
Výročná správa za r. 2022.

Na tomto mieste si môžete stiahnuť výročnú správu neziskovej organizácie "Nový domov" za rok 2022. 
 stiahnuť tu
Ekonomicky oprávnené náklady:  Bežné príjmy a výdavky - ambulantná forma 2022,  Bežné príjmy a výdavky - pobytová forma 2022,  BV - včasná intervencia.
Výročná správa za r. 2021.

Na tomto mieste si môžete stiahnuť výročnú správu neziskovej organizácie "Nový domov" za rok 2021. 
 stiahnuť tu
Ekonomicky oprávnené náklady:  EON AF 2021,  EON PF 2021,  EON VI 2021.
Výročná správa za r. 2020.

Na tomto mieste si môžete stiahnuť výročnú správu neziskovej organizácie "Nový domov" za rok 2020. 
 stiahnuť tu
Ekonomicky oprávnené náklady:  EON AF 2020,  EON PF 2020,  EON VI 2020.
Výročná správa za r. 2019.

Na tomto mieste si môžete stiahnuť výročnú správu neziskovej organizácie "Nový domov" za rok 2019. 
 stiahnuť tu
Ekonomicky oprávnené náklady:  EON AF 2019,  EON PF 2019,  EON VI 2019.
Výročná správa za r. 2018.

Na tomto mieste si môžete stiahnuť výročnú správu neziskovej organizácie "Nový domov" za rok 2018. 
 stiahnuť tu
NOVINKA: Včasná intervencia

Domov sociálnych služieb pre deti a mládež so špeciálnymi potrebami v Prievidzi Vám ponúka novú službu sociálnej pomoci... 
 viac info

Ďakujeme PRIVAT BANKE, ktorá nás podporila v sume 1000,- eur pri zrealizovaní projektu "Uvedomenie si vlastného tela prostredníctvom vibrácií“.

Cieľom projektu je zlepšenie kvality života prijímateľov, uvedomovanie si vlastného tela prostredníctvom zvukových vibrácií, aktívne sa zapájať do vytvárania zvuku, zažiť pocit upokojenia a uvoľnenia, a tým zlepšenie psychického stavu prijímateľov. Zvukové vibrácie prostredníctvom týchto nástrojov pôsobia na úrovni sluchu, tela, svalov, tkanív, kostí „masírujú bunky“, ladia nervové zakončenia, mozgové vlny a pomáhajú telu harmonizovať a stimulovať. Rezonančná terapia jemným spôsobom uvoľňuje a rozpúšťa napätie a bloky v tele a mysli.

       


PROJEKT: "Hĺbková bunková muzikoterapia"

Radi by sme v mene našich klientov poďakovali Mestu Prievidza v zastúpení JUDr. Katarínou Macháčkovou – primátorkou mesta, ktoré podporilo náš projekt finančnou dotáciou vo výške 700,- eur. Hĺbková bunková muzikoterapia je liečivé spojenie zvuku a vibrácie v liečivých frekvenciách zvukovo-vibračných rezonančných ladičiek. Jedinečná metóda, ktorá spojením týchto dvoch elementov, priaznivo pôsobí na ľudské zdravie, psychickú pohodu, zharmonizuje telo, myseľ a dušu. Hĺbková bunková muzikoterapia je cielená práca s ladičkami, ktorá sa zameriava na konkrétne frekvencie, ktoré sú v tele rozladené. Ladičky dodávajú telu impulz, aby v príslušnej oblasti telo aktivovalo svoje prirodzené liečivé schopnosti. Práca s ladičkami je mimoriadna v tom, že dokáže tón špecifikovať a zamerať na konkrétnu oslabenú oblasť tela.

       


PROJEKT: "Náhradná komunikácia - aby sme sa všetci mohli rozprávať"

Vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia sa nám podarilo uskutočniť projekt "Náhradná komunikácia - aby sme sa všetci mohli rozprávať" zameraného na rozvoj alternatívnej komunikácie pre deti s autizmom a inými pridruženými diagnózami. Cieľom tohto projektu je uľahčenie komunikácie detí a dospelých s obmedzenými alebo narušenými komunikačnými schopnosťami a tým zlepšiť kvalitu ich života. Nadácia Volkswagen Slovakia nám prispela na tento projekt sumou 1 794 eur na zakúpenie 2 kusov programu GRID3/SK. V mene detí a zamestnancov z NOVÉHO DOMOVA vyjadrujeme veľké ĎAKUJEME Nadácií Volkswagen Slovakia za finančnú pomoc pri realizácií tohto projektu.

     


Za podpory mesta Prievidza v zastúpení pani primátorky JUDr. Kataríny Macháčkovej sa nám aj tohto roku 2019 podarilo úspešne zrealizovať projekt na nákup audiovizuálnych pomôcok do detašovaného pracoviska DSS NOVÝ DOMOV na ul. Gorkého č. 1 v Prievidzi. Ďakujeme mestu Prievidza za pomoc a podporu v sume 700 eur na nákup projektora a premietacieho plátna.

       


Aj v tomto roku 2018 nás mesto Prievidza v zastúpení JUDr. Katarínou Macháčkovou - primátorkou mesta, podporilo dotáciou vo výške 700 eur, ktorá bola použitá na podporu novej sociálnej služby včasnej intervencie pre zdravotne znevýhodnené deti od 0-7 rokov. Týmto chceme vyjadriť naše poďakovanie pani primátorke za podporu nášho zariadenia možnosťou kúpy záťažových viest a prikrývky ktoré pomáhajú rozvíjať zmyslové vnímanie a uvedomovanie si vlastného tela, čo vedie k zlepšeniu adaptívnych odpovedí na podnety. Záťažové prikrývky prinášajú upokojenie pri rôznych neurologických, behaviorálnych či psychických poruchách, ako sú napr. autizmus, Aspergerov syndróm, poruchy pozornosti (ADD, ADHD), poruchy senzorickej integrácie, poruchy správania, DMO atď.

       


V mene našich detí a kolektívu zamestnancov chceme aj touto formou vyjadriť našu vďaku p. primátorke a mestu Prievidza, ktorí nám pomohli pri realizácii projektu Snoezelen finančným darom v sume 500€.

 

Vybudovanie terapeutickej multisenzorickej meistnosti Snoezelen

Úspešne sme ukončili náš nový projekt, ktorý bol zameraný na vybudovanie terapeutickej multisenzorickej miestnosti Snoezelen určenej pre deti so špeciálnymi potrebami. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám pomohli pri realizácii tohto projektu a to: Nadácia Volkswagen, Mesto Prievidza, Slovenské elektrárne, a.s., Nestlé Slovensko s.r.o.

 

        

Nový domov, n.o. © 2013-2017